Публічна оферта LiveOnline
ITVDN: курси програмування
Відеокурси з
програмування

  Обери свою IT спеціальність

  Підписка

  Обери свою IT спеціальність

  Підписка

   Публічна оферта щодо надання послуг онлайн-навчання в рамках програми LiveOnline

   • 1. Загальні положення

    1.1. ТОВ “КІБЕРБІОНІК СИСТЕМАТІКС” (далі - Виконавець) пропонує будь-якій дієздатній особі (далі - Замовник) укласти цей договір про надання послуг онлайн-навчання в рамках програми LiveOnline (далі - Договір) на визначених у ньому умовах.

    1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічною офертою (публічним договором), та у разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати.

    1.3. Незгода з визначеними у цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем послуг навчання.

    1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

   • 2. Предмет договору

    2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику послуги онлайн-навчання, згідно з навчальними програмами, детальний опис яких міститься в мережі Інтернет за адресою https://itvdn.com/ ua/live-online (далі – послуги навчання).

    2.2. Факт оплати Замовником послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених цим Договором.

    2.3. Вартість послуг навчання визначається в залежності від обраної Замовником навчальної програми.

    2.4. Замовник має право сплатити послуги навчання готівковим платежем в офісі Виконавця або за допомогою безготівкового банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Послуги навчання можуть бути оплачені іншими способами, не забороненими чинним законодавством України.

    2.5. Витрати, у тому числі комісія, у разі оплати послуг навчання за допомогою безготівкового банківського переказу за цим Договором покладається на Користувача. У цьому випадку кінцева вартість послуг навчання може змінюватися з урахуванням потреби оплати комісії.

   • 3. Права та обов'язки Виконавця

    3.1. Виконавець зобов'язується:

    3.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраної Замовником навчальної програми надати йому послуги онлайн-навчання у строки, зазначені в описі відповідного навчального плану.

    3.1.2. Забезпечити безперервність навчального процесу відповідно до обраної Замовником навчальної програми.

    3.1.3. Забезпечити Замовника необхідними методичними матеріалами згідно з обраним планом навчання.

    3.1.4. Своєчасно повідомляти Замовника про перенесення онлайн-занять, передбачених навчальною програмою з одночасним сповіщенням дати, на яку перенесено вказане заняття.

    3.2. Виконавець має право:

    3.2.1. Зупинити/припинити надання Замовнику послуг навчання в односторонньому порядку у разі порушення Замовником умов цього Договору.

    3.2.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково у разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1, 4.1.4 – 4.1.7 цього Договору.

    3.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договіру, а також навчальні програми та вартість послуг навчання з попередньою їх публікацією в мережі Інтернет за адресою https://itvdn.com/ua/live-online . При цьому зазначені зміни не впливають на послуги онлайн-навчання, які вже надаються Замовнику.

    3.2.4. Переносити заняття, передбачені навчальною програмою, з одного дня на інший, вчасно попередивши Замовника не менше, ніж за три години.

    3.2.5. Не надавати Замовнику послуги онлайн-навчання, якщо Замовник у момент безпосереднього надання зазначених послуг перебуватиме в стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, що може перешкодити проведенню онлайн-заняття.

    3.2.6. Надати Замовнику доступ до додаткових матеріалів, у тому числі у вигляді навчальних відеофільмів, розміщених в мережі Інтернет за адресою itvdn.com. Виконавець залишає за собою право визначати термін та обсяг доступу Замовника до зазначених матеріалів на власний розсуд.

   • 4. Права та обов'язки Замовника

    4.1. Замовник зобов'язаний:

    4.1.1. Добросовісно виконувати умови цього Договору.

    4.1.2. За допомогою skype, сервісу zoom.us або інших програмних засобів своєчасно підключатися до конференції, організованої тренером, який забезпечує безпосереднє надання послуг онлайн-навчання.

    4.1.3. Заздалегідь повідомляти про свою відсутність на онлайн-заняттях. Плата за пропущені Замовником заняття, передбачені навчальною програмою, не повертається.

    4.1.4. Не публікувати, не передавати третім особам та не використовувати в комерційних цілях методичні матеріали, що надаються Замовнику в ході надання йому послуг навчання, у тому числі для самостійної роботи.

    4.1.5. Не робити відеозапис та аудіозапис курсу або їх частин, у комерційних чи інших цілях без письмової згоди Виконавця.

    4.2. Замовник має право:

    4.2.1. Отримувати послуги онлайн-навчання, передбачені цим Договором.

    4.2.2. Здійснювати запис екрану та/або звуку за допомогою програмних, апаратно-програмних засобів трансляції під час безпосереднього надання послуг онлайн-навчання. При цьому Замовник зобов'язується не передавати та не демонструвати вказані відеозаписи та/або аудіозаписи третім особам, а також не розповсюджувати їх у будь-який спосіб.

    4.2.3. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.

    4.2.4. Вносити оплату Виконавцю за послуги навчання, згідно з обраною навчальною програмою, будь-яким із передбачених чинним законодавством України способом.

    4.2.5. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього сповіщення про це Виконавця за два дні.

   • 5. Порядок розрахунків

    5.1. Послуги навчання за цим Договором надаються виключно за умов 100-відсоткової передоплати їх вартості за конкретною навчальною програмою.

    5.2. Усі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні.

    5.3. Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів.

    5.4. Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або отримання готівки Виконавцем.

    5.5. Якщо Замовник вирішує припинити (розірвати) цей Договір, на підставі підпункту 4.2.5 пункту 4.2 розділу 4 цього Договору, при цьому Замовником здійснено повну оплату послуг навчання, Виконавець зобов'язується повернути Замовнику кошти, за винятком комісії банку, у розмірі:

    • 50 (п'ятдесят) відсотків вартості недоотриманої послуги, якщо Замовник перебував на двох та більше заняттях, організованих та проведених Виконавцем;
    • 100 (сто) відсотків вартості послуг навчання, якщо Замовник був присутній лише на першому пробному занятті
   • 6. Відповідальність

    6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

    6.2. Замовник усвідомлює, що порушення ним умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/зупиненням надання послуг онлайн-навчання.

    6.3. Виконавець приймає на себе повну відповідальність відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

    6.4. Виконавець не несе відповідальності за невідредаговані методичні матеріали, які передаються Замовнику при наданні йому послуг навчання за обраним навчальним планом, у тому числі для самостійної роботи.

    6.5. У разі порушення Замовником умов Договору, Виконавець звільняється від виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

   • 7. Форс-мажор

    7.1. Виконавець та Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності цим Договором внаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та які неможливо було запобігти розумними заходам.

   • 8. Термін дії договору

    8.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг онлайн-навчання Замовником Виконавцю та діє протягом усього терміну, визначеного в обраній Замовником навчальній програмі.

    8.2. Цей Договір може бути припинений (розірваний) за згодою Замовника та Виконавця, оформленою у письмовому вигляді.

   • 9. Вирішення суперечок

    9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли щодо виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника, з додаванням чека (квитанції) про оплату послуг навчання.

    9.2. Виконавець після отримання від Замовника заяви (претензії) зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені вимоги або направити Замовнику мотивовану відмову.

    9.3. У разі якщо суперечка, що виникла, не буде врегульована в претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до суду за місцезнаходженням Виконавця.

    9.4. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

   • 10. Адреса та реквізити Виконавця

    Юридична адреса – вулиця Звірнецька, будинок 63, Україна, Київ, поштовий індекс: 01014; Поштова адреса: вулиця Євгена Сверстюка, будинок 19, офіс 502, Україна, Київ, 02062. п/р 26002244419 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 37001558, Платник єдиного податку за ставкою 5%, Свідоцтва № 342074, тел.: +38 (044) 361-93-73

   Купуй передплатуз доступом до всіх курсів та сервісів

   Бібліотека сучасних IT знань у зручному форматі

   Вибирай свій варіант підписки залежно від завдань, що стоять перед тобою. Але якщо потрібно пройти повне навчання з нуля до рівня фахівця, краще вибирати Базовий або Преміум. А для того, щоб вивчити 2-3 нові технології, або повторити знання, готуючись до співбесіди, підійде Пакет Стартовий.

   Стартовий
   • Усі відеокурси на 3 місяці
   • Тестування з 10 курсів
   • Перевірка 5 домашніх завдань
   • Консультація з тренером 30 хв
   59.99 $
   Придбати
   Базовий
   • Усі відеокурси на 6 місяців
   • Тестування з 16 курсів
   • Перевірка 10 домашніх завдань
   • Консультація з тренером 60 хв
   54.00 $
   89.99 $
   Придбати
   Акція
   Преміум
   • Усі відеокурси на 1 рік
   • Тестування з 24 курсів
   • Перевірка 20 домашніх завдань
   • Консультація з тренером 120 хв
   85.00 $
   169.99 $
   Придбати
   Акція
   Notification success
   Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити взаємодію з нашими веб-сайтами та послугами простою та значущою.